Contact

Location:Home > Contact >

Tianjin wanhua co., LTD
 
Bopet Tel: 022-23971158  Fax:022-23975039
Meter Tel: 022-23972005 Fax:022-23971917
Zip  code:  300385
Address:   TianJin, 7 xinghua road, tianjin economic development zone